Procedures

Klachten en verzekering

Klachten over de wijze waarop uw opdracht is uitgevoerd en rechtsbijstand is verleend, dienen in eerste instantie te worden besproken met de advocaat die de zaak in behandeling heeft gehad. Voor het geval dit niet tot een oplossing zou leiden, beschikt ons kantoor over een klachtenregeling. De klacht wordt ter verdere behandeling doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.

De inhoud van de klachtenregeling kunt u nalezen op deze website onder de rubriek 'contact en informatie'. Indien ook deze klachtenbehandeling niet leidt tot een uitkomst dan zal het geschil kunnen worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur. De advocaten zijn tot een bedrag van € 2.500.000,- per geval verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Via onze algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid beperkt tot deze maximale uitkering.

Klachtenprocedure

Kantoorklachtenregeling Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
-klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens een advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
-klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
-klachtenfunctionaris: degene die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators en/of mr A.C.W. Duiveman en/of mr S.C.M. Koerhuis en/of mr H.L.J.M. Kersten en de cliënt.
 2. Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators en/of mr A.C.W. Duiveman en/of mr S.C.M. Koerhuis en/of mr H.L.J.M. Kersten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a.het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b.het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c.behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d.medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e.verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators en/of mr A.C.W. Duiveman en/of mr S.C.M. Koerhuis en/of mr H.L.J.M. Kersten heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Een particuliere client heeft tevens de mogelijkheid om het geschil binnen een maand na het einde van de fase bij de klachtenfunctionaris voor te leggen aan de civiele rechter.
  Een onbetaalde declaratie kan door ons ter incasso worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur of aan de civiele rechter.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr E.M. Thoenes-van der Veen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.