Privacyverklaring Koerhuis Kersten Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators

(versie 23 februari 2019)

Artikel 1.          Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a)     Maatschap: de maatschap naar burgerlijk recht Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators, gevestigd te Zwolle, bestaande uit mr H.L.J.M. Kersten, mr S.C.M. Koerhuis, mr A.C.W. Duiveman en mr S.C. Janssens-van Drooge.

b)    Cliënt/opdrachtgever: degene met wie de maatschap een overeenkomst van opdracht heeft gesloten uit hoofde waarvan juridische bijstand wordt verleend.

c)     Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen de maatschap en cliënt.

d)    Honorarium; de financiële vergoeding die de maatschap met cliënt is overeengekomen voor de uitvoering van haar werkzaamheden. 

e)     Kantoorkosten: een vast percentage van het honorarium dat de maatschap in rekening brengt ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

f)     Verschotten: alle kosten met uitzondering van honorarium en kantoorkosten die de maatschap maakt bij de uitvoering van de aan de maatschap verstrekte opdracht zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en kosten die verbonden zijn aan het opvragen van afschriften van aktes uit de gemeenteregisters.

g)    Derdengelden: gelden, niet zijnde een voorschot als bedoeld in artikel 4b, die de maatschap uit hoofde van een afspraak ten behoeve van de cliënt en/of een wederpartij van de cliënt onder zich heeft en op een bankrekening van de Stichting Derdengelden zijn bijgeschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de maatschap aanvaarde overeenkomsten en tevens op toekomstige overeenkomsten. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de maatschap (al dan niet in loondienst) werkzaam zijn of waren en op alle personen voor wier handelen of nalaten de maatschap aansprakelijk zou kunnen zijn.
De maatschap mag deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle daaropvolgende rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever.

Artikel 3. Overeenkomst

a)     Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap en uitdrukkelijk niet door een van haar leden of degenen die voor haar werkzaam zijn, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, zodat de toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. De maatschap beslist welke aan de maatschap verbonden advoca(a)t(en) met de uitvoering van de overeenkomst wordt/worden belast.

b)    De overeenkomst komt pas tot stand nadat de maatschap deze schriftelijk heeft aanvaard en de maatschap de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend retour heeft ontvangen dan wel indien (vooraf) een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Daarbij kan de maatschap slechts vertegenwoordigd worden door aan de maatschap verbonden advocaten.

c)     Cliënt stemt er mee in dat de advocaten en het personeel van de maatschap digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele wederpartijen en hun raadslieden, corresponderen.

d)    Zowel cliënt als de maatschap is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

e)     De werkzaamheden van de maatschap zullen zich beperken tot het in de overeenkomst van opdracht beschreven werkzaamheden. Met betrekking tot aspecten van de zaak die niet rechtstreeks zien op deze werkzaamheden, rust op de maatschap in het geheel geen verantwoordelijkheid of zorgplicht.

f)     Het dossier wordt gedurende 7 jaar bewaard, waarna het de maatschap vrijstaat het dossier te (laten) vernietigen.

g)    Op grond van de toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is de maatschap verplicht de identiteit van de cliënt vast te stellen en onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het de maatschap verboden om aan de cliënt te melden dat zij aldus heeft gedaan.

h)     De cliënt verleent toestemming om, al dan niet in verband met de opdracht, binnen de organisatie van de maatschap de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van aan de maatschap verbonden personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De cliënt verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder virussen en spamfilters. De toepasselijkheid van art. 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties en van art. 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

i)      De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met de maatschap of een product of dienst geleverd door de maatschap en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. De maatschap aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 4.          Declaratie en betaling

a)     Cliënt is voor de uitvoering van de overeenkomst het honorarium vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd, dat in principe maandelijks in rekening wordt gebracht.

b)    De maatschap is gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen. De maatschap is gerechtigd een ontvangen voorschot eerst met de einddeclaratie te verrekenen, zonder over het voorschot een rentevergoeding verschuldigd te zijn.

c)     Betaling van de declaratie van de maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door de maatschap aangegeven wijze. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 20% over het openstaande bedrag verschuldigd dan wel indien deze kosten hoger zijn, de werkelijke kosten. De maatschap is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. De maatschap is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting dan wel staking van de werkzaamheden.

d)    Als het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van de maatschap bindend, tenzij de cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.

e)     Als de overeenkomst wordt beëindigd voor de maatschap de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is cliënt, behoudens schriftelijke andersluidende afspraak, honorarium verschuldigd voor de door de maatschap reeds verrichten werkzaamheden. Dit honorarium bestaat uit de door de maatschap reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de advocaat die de werkzaamheden heeft verricht, vermeerderd met 6% kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting.

f)     De maatschap is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde tarieven.

g)    Als de overeenkomst bestaat tussen de maatschap en meer cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Derdengelden

a)     De maatschap maakt geen gebruik van een derdengeldrekening en een Stichting Derdengelden en kan dus geen voor derden bestemde geldbedragen in ontvangst nemen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

a)     De aansprakelijkheid van de maatschap jegens cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van de volgens de betreffende polis voor rekening van de maatschap komende eigen risico.

b)    Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van de cliënt is de maatschap bevoegd om derden in te schakelen en eventuele voorwaarden waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, mede namens de cliënt te aanvaarden. De maatschap zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de cliënt, indien het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. De maatschap is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een derde. De cliënt vrijwaart de maatschap en alle aan de maatschap verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de tussen de maatschap en de cliënt gesloten overeenkomst en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand. De maatschap zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en daarbij de nodige gegevens die voor derden van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht aan deze derden te overleggen. De maatschap sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van deze derden. De maatschap zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

c)     Indien om welke reden dan ook de verzekering geen aanspraak geeft op uitkering dan wel de verzekeraard niet aan de maatschap uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van de maatschap voor al het handelen en nalaten in een bepaalde zaak beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak in de 6 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks evenwel met een maximum van € 50.000,-. Dit artikel is naar analogie van toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht. De in dit artikel omschreven uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade die een gevolg is voor het niet deugdelijk functioneren van (waaronder falen van/of gebreken aan) de door de maatschap gebruikte zaken, waaronder apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De maatschap is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en spamfilters.

d)    Vorderingen in verband met aansprakelijkheid van de maatschap dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Iedere schadevergoedingsvordering vervalt 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en de maatschap als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van het toepasselijke recht.

e)     Alle verweermiddelen zijn van toepassing ongeacht de juridische grondslag waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd.

f)     Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

Artikel 7. Geschillen

a)     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De maatschap beschikt over een klachtenregeling die op onze dienstverlening van toepassing is. Zie de opdrachtbevestiging voor meer informatie.

b)    De cliënt is bevoegd een geschil met de maatschap ter beslechting voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur of aan de bevoegde Nederlandse rechter.

c)     Indien cliënt in het ongelijk wordt gesteld, dient hij de maatschap alle kosten te vergoeden(berekend op basis van het bij de maatschap geldende uurtarief en vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting) die de maatschap in verband met het geschil daadwerkelijk heeft gemaakt.

Deze algemene voorwaarden zijn op 24 december 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost Nederland te Zwolle onder nummer 53431537 en ook opgenomen op de website www.koerhuis-kersten.nl